Cynllun Llifogydd

another photo of a street damaged by flooding

Os ydych yn byw mewn ardal sy'n enwog am lifogydd, gallai cael cynllun llifogydd ar waith nid yn unig ar gyfer eich cartref, ond eich cymuned fod o gymorth mawr pan fo glaw trwm ar ei ffordd. Mae cyfathrebu effeithiol yn hanfodol yn ystod digwyddiad fel llifogydd. Bydd cydweithio fel cymuned neu grŵp i gwblhau cynllun yn eich helpu i ymateb yn gyflymach os ceir llifogydd. Gallai penderfynu ar y camau gweithredu ymarferol ymlaen llaw wneud gwahaniaeth mawr.

Mewn cymuned, mae gwybod ble mae'r peryglon, pwy yn union all helpu a sut, a dyrannu rolau yn fantais fawr er mwyn helpu i sicrhau y cwmpesir pob agwedd. Gall rolau gynnwys: 

 • Monitro lefelau dŵr bob awr ar ôl i lefelau'r afon ddechrau codi.
 • Helpu pobl sy'n agored i niwed symud eu heiddo.
 • Galw'r gwasanaethau brys.

Fel rhan o'ch cynllun llifogydd, mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn argymell i chi ystyried pwy y gallwch ofyn am gymorth cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd. Gallech gysylltu â'ch cyngor lleol gan fod gan lawer restrau o'r bobl sy'n agored i niwed a allai fod angen eich cymorth mewn llifogydd neu argyfwng arall. Os yw'r gwasanaeth Floodline Warnings Direct ar gael yn eich ardal, gall Asiantaeth yr Amgylchedd hefyd ddarparu rhybuddion llifogydd ar gyfer eich eiddo i berthynas neu ffrind fel eu bod yn gwybod pan fydd angen cymorth arnoch.

Cynllun Llifogydd Personol

Dylai cynllun llifogydd personol gynnwys manylion fel:

 • Manylion cyswllt ar gyfer nwy, trydan, dŵr a ffôn ac ati.
 • Manylion am sut i ddiffodd trydan, nwy a dŵr.
 • Rhestr o bwy all eich helpu a'u manylion cyswllt.
 • Dogfennau fel eich yswiriant.
 • Manylion am ba eiddo rydych am ei symud ac i ble.
 • Manylion am eich diogelwch rhag llifogydd.
 • Ble y byddwch yn mynd os cewch eich gorfodi o'ch cartref.
 • Nodwch beth fyddai'n rhaid i chi fynd gyda chi pe byddai'n rhaid i chi adael a dylech ei baratoi os yw'n bosibl.