Llygredd Arfordirol

Mae gan y Deyrnas Unedig dros 20,000 cilomedr o arfordir ac mae 25% o’n hanifeiliaid yn ein moroedd. Mae llygredd a sbwriel yn effeithio ar bawb a gallant achosi llawer o ddifrod i’r  arfordir. 

Mae’r rhan fwyaf o ddigwyddiadau llygredd yn dechrau â llygru dŵr alltraeth. Gall  llygryddion gael eu symud gan y gwynt a’r llanw tuag at y lan ac yn y pen draw, gallant  lygru aberoedd ac ymylon traethau. Achos arall yw llygredd yn cyrraedd y môr trwy afonydd o ffynonellau ar y tir megis ffatrïoedd. Daw llygredd olew hefyd o lwyfannau olew a nwy alltraeth ac o longau.

Mae gan Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau gynlluniau y mae wedi hen arfer â nhw, sy’n cynnwys pob gwasanaeth brys perthnasol ar gyfer digwyddiadau llygredd mawr a bach. Mae hefyd gweithdrefnau ar gyfer delio â llongau sy’n cael damweiniau.  

Delio â llygredd alltraeth yw tasg yr Awdurdod Lleol dan sylw a dylai ymateb trwy’r dull ymateb Haen a’u Cynlluniau Ymateb Gweithredol. Yr awdurdodau lleol morol sy’n gyfrifol am lanhau’r traethau ar hyd eu harfordiroedd.

Gall llygredd arfordirol effeithio ar nifer o bethau.

Adnoddau mewn Perygl

  • Adnoddau amgylcheddol.
  • Adar.
  • Bywyd morol.
  • Anifeiliaid morol.
  • Planhigion morol.

Asedau Cymdeithasol ac Economaidd

  • Twristiaeth.
  • Defnydd morol.

Pe bai arfordir yn cael ei lygru;

  • Osgowch ardaloedd wedi’u llygru a gwrandewch am gyngor a gwybodaeth ar orsafoedd radio lleol.
  • Cydweithredwch â sefydliadau yn ystod unrhyw ymgyrch lanhau.
  • Peidiwch â chwilota trwy unrhyw gargo a allai gael ei olchi i’r lan gan y gallai fod yn beryglus ac mae’n drosedd.