Llygredd Amgylcheddol

Ystyr llygredd yw cyflwyno halogion i’r amgylchedd naturiol, sy’n achosi newid andwyol. Gall digwyddiadau llygredd ddigwydd bob dydd o ganlyniad i ollyngiadau, damweiniau, esgeulustod neu fandaliaeth – ond yn y rhan fwyaf o achosion, gellid bod wedi osgoi’r digwyddiadau hyn. Weithiau mae’r llygryddion yn peryglu iechyd pobl ac yn aml maent yn distrywio cynefinoedd bywyd gwyllt gan gynnwys afonydd lle maent yn lladd pysgod ac yn dinistrio’r anifeiliaid di asgwrn cefn y mae pysgod ac anifeiliaid eraill yn bwydo arnynt. Mae achosi, neu ganiatáu llygredd yn drosedd a gallai arwain at gamau gorfodi. 

Mae saith math o lygredd amgylcheddol;

 • Aer.
 • Tir.
 • Dŵr.
 • Golau.
 • Sŵn.
 • Thermol.
 • Gweledol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am atal llygredd ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru neu drwy Asiantaeth yr Amgylchedd. Os gwelwch unrhyw un o’r mathau canlynol o lygredd, dylech roi gwybod i Gyfoeth Naturiol Cymru ar 0800 807060.

Defnyddio Technegau i Atal Llygredd Amgylcheddol

Trwy ddefnyddio technegau syml a gwneud mân newidiadau i arferion gweithio, gallwch nid yn unig leihau’r risg o achosi llygredd, osgoi dirywion posibl a chamau gorfodi, ond hefyd leihau gwastraff a lleihau costau gweithredu. Mae arweiniad i’r cyhoedd a diwydiant ar ffyrdd o osgoi achosi llygredd ar gael yn y Nodiadau Arweiniad ar Atal Llygredd (PPG’s).

Cynhyrchir y Nodiadau Arweiniad ar Atal Llygredd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd, Asiantaeth yr Amgylchedd Gogledd Iwerddon ac Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd yn yr Alban ac maent yn seiliedig ar ddeddfwriaeth berthnasol ac maent yn adlewyrchu arferion gorau neu dechnegau presennol ar gyfer amrywiaeth eang o weithgareddau. Bydd dilyn yr arweiniad yn eich helpu i reoli eich cyfrifoldebau amgylcheddol i atal llygredd a chydymffurfio â’r gyfraith. 

Mae gan bob safle diwydiannol a masnachol y potensial i ddifrodi ein hamgylchedd naturiol. Os cadwch eich busnes yn ddiogel, byddwch yn lleihau’r risg o achosi llygredd a hefyd mae’n gwneud synnwyr busnes da oherwydd y gallwch:

 • Leihau costau gweithredu.
 • Peidio â cholli deunyddiau gwerthfawr.
 • Lleihau costau gwaredu gwastraff.
 • Osgoi costau glanhau llygredd.
 • Osgoi taliadau yswiriant uwch.
 • Osgoi camau gorfodi a dirywion.

Dylech bob amser ddefnyddio arfer amgylcheddol da yn rhan o’ch cynllunio busnes cynaliadwy. Mae gan fusnesau sy’n gallu dangos eu bod wedi gweithredu i amddiffyn yr amgylchedd ac a chanddynt record amgylcheddol dda, fantais gystadleuol sy’n bwysig yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni. Byddwch yn cynnal enw da eich busnes ac yn cyfleu delwedd gymdeithasol gadarnhaol os gallwch ddangos eich bod wedi cyfrannu at amgylchedd lleol gwell yn hytrach na chael eich cynnwys mewn cyhoeddusrwydd negyddol sy’n ymwneud â digwyddiad llygredd.

Cost Llygredd Amgylcheddol

Mae digwyddiad llygredd yn costio ar gyfartaledd £30,000 i fusnesau mewn dirywion, costau glanhau a cholledion cynhyrchu. Ond gall costau adfer – ailstocio pysgod, gwaredu tir wedi’i lygru neu lanhau dŵr daear – fod yn ddegau o filoedd, os nad yn filiynau o bunnoedd. Yn y rhan fwyaf o achosion, ni fydd eich yswiriant atebolrwydd safonol yn cynnwys hyn ac mae eich taliadau yswiriant yn debygol o godi. Ond mae effeithiau digwyddiad yn mynd y tu hwnt i ddirywion ariannol a chostau uniongyrchol.